Regulament de Ordine Interioară

24/04/2017

Regulament de Ordine Interioară

 
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU VIZITATORII/CLIENŢII DIN CADRUL CENTRULUI COMERCIAL”MEGA MALL”
 REGULI GENERALE
(A) Spaţiile destinate activităţii comerciale din cadrul Centrului Comercial (denumite în continuare “Spaţiile Închiriate”  şi “Părţile Comune”) sunt operate de către comercianţi, în scopul vânzării de bunuri şi/sau în vederea prestării de servicii
(B) Regulile de organizare interioară prevăzute în prezentul vor constitui regulamentul general pe care toţi Chiriaşii şi/sau ocupanţii Spaţiilor Închiriate, Persoanele Autorizate, clienţii sau vizitatorii vor trebui sa îl respecte în legatură cu Centrul Comercial ca întreg (denumite în continuare „Regulamentul”).
(C) În sensul prezentului Regulament, Persoana (e), înseamnă exclusiv persoanele care vizitează Centrul Comercial în calitate de client sau vizitator;
(D) Prin intrarea în Centrul Comercial, Persoanele se obligă să ia la cunoştinţă şi să respecte toate instrucţiunile şi prevederile Regulamentului, fără limitări sau rezerve;(E) Centrul Comercial este monitorizat şi supravegheat video.(F) Regulamentul poate fi găsit afişat pe infotouch-urile din interiorul Centrului Comercial;
ARTICOLUL 1 – ORELE DE DESCHIDERE
Centrul Comercial va fi deschis pentru public, 12 luni pe an (incluzând orice sărbători legale), 7 zile pe saptămană, de la ora 10.00 a.m. până la ora 10 p.m. (denumit în continuare „Orarul de Funcţionare”). Orarul de Funcţionare va putea fi modificat în situaţia în care acest fapt este cerut de reglementările locale aplicabile, sau în cazul în care se va decide în mod rezonabil de către Proprietar în concordanţă cu orele de deschidere ale unor centre comerciale similare.
Spaţiile Închiriate utilizate pentru activităţi precum restaurant, servicii de catering pentru alimente sau gustări sau casino-urile care deţin un sistem de acces extern pentru clienţi către respectivele Spaţii Închiriate, vor avea dreptul sa menţină deschis după ora de închidere a Centrului Comercial.
În mod similar, în cazuri de forţă majoră sau de evenimente deosebite sau în vederea efectuării unor schimbări în cadrul obiceiurilor comerciale ale clienţilor, Administratorul Centrului Comercial poate modifica, la discreţia sa, Orarul de Funcţionare general al Centrului Comercial.
In afara Orarului de Funcţionare, Administratorul Centrului Comercial va fi împuternicit să închidă accesul în Centrul Comercial.
ARTICOLUL 2 – ACCESUL
Accesul vizitatorilor/clienţilor se va face prin intermediul drumurilor de acces ale Centrului Comercial.
Accesul în Centrul Comercial după orele de închidere va fi permis numai Persoanelor Autorizate, cu condiţia efectuării controlului corespunzator de către serviciile de securitate.Vizitatorilor/Clienţilor le este interzis să intre în Spatiile şi Părţile Comune sau în zonele tehnice, precum acoperişuri, bazine etc., fără aprobare de la Administratorul Centrului Comercial şi neînsoţit de un tehnician autorizat pentru Centrul Comercial.
ARTICOLUL 3 – UTILIZAREA SPAŢIILOR ŞI PĂRŢILOR COMUNE DESCHISE PUBLICULUI
3.1. Utilizarea Spaţiilor şi Părţilor Comune
Spaţiile şi Părţile Comune sunt destinate a fi utilizate în comun de către operatori şi clienţi ai Centrului Comercial.
Administratorul Centrului Comercial va fi responsabil pentru curăţenia, întreţinerea şi repararea Spaţiilor şi Părţilor Comune. Fiecare vizitator/client poate utiliza Spaţiile şi Părţile Comune în conformitate cu scopul acestora şi va respecta condiţiile şi limitările prevazute în prezentul Regulament.
Vizitatorii/clienţii nu vor întreprinde nimic de natură a produce pagube sau a împiedica utilizarea legitimă de către alte persoane a Spaţiilor şi Părţilor Comune.
Proprietarul nu va fi ţinut răspunzător pentru nicio limitare a accesului în Centrul Comercial, Spaţiile şi Părţile Comune, sub condiţia ca Proprietarul să îndeplinească toate obligaţiile prevăzute de prezentul Regulament.
3.2. Spaţiile şi Părtile Comune Deschise Publicului
Proprietarul/Administratorul Centrului Comercial poate permite ocuparea temporară a Spaţiilor şi Părţilor Comune pentru scopul desfaşurării activităţilor comerciale, de artizanat, publicitare şi evenimente sau expoziţii publicitare. Asemenea ocupări de natura temporară vor avea loc pe spaţiile desemnate în prealabil de către Administratorul Centrului Comercial.
Suprafeţele destinate pietonilor, drumurile de acces în Centrul Comercial vor fi considerate drept spaţii deschise publicului. Asemenea spaţii vor trebui să respecte legile şi regulamentele aplicabile spaţiilor deschise publicului, ce ar putea fi solicitate de către autorităţile administrative sau de către orice alte autorităţi guvernamentale sau locale. De asemenea, reglementarile aplicabile în domeniul sănătăţii şi siguranţei vor fi aplicabile, iar vizitatorii şi clienţii nu vor cauza neplaceri (zgomot, mirosuri, comportament excesiv sau violent etc.) ce ar putea tulbura sau cauza neplăceri altor persoane, sau vor interfera cu funcţionarea Centrului Comercial.
Ciclismul, patinajul pe roţi, roller boarding, skateboarding şi traficul vehiculelor motorizate sau electrice de toate tipurile sunt strict interzise în Spaţiile şi Părţile Comune.
Oricărei persoane a cărei prezenţă sau conduită este considerată a dauna siguranţei, reputaţiei sau intereselor Centrului Comercial, i se poate interzice accesul în Centrul Comercial.
Actorii ambulanţi, interpreţii, trupele de muzică şi canăreţii nu sunt autorizaţi să desfăşoare activităţi înăuntrul Centrului Comercial, cu excepţia promoţiilor sau a evenimentelor comerciale, cu condiţia obţinerii aprobării scrise prealabile a Administratorului Centrului Comercial sau în cazul evenimentelor organizate de către Administratorul Centrului Comercial drept activităţi de Marketing.
3.3. Câini şi alte animale
Din motive de sănătate şi siguranţă, câinilor şi altor animale nu le este permis accesul în Centrul Comercial şi/sau în Spaţiile Închiriate, cu excepţia cazului Spaţiilor Închiriate având ca activităţi vânzarea animalelor (animale de casă) şi prestarea de servicii pentru animale (animale de casă) (precum magazine de animale) şi cu excepţia câinilor folosiţi pentru ajutorarea persoanelor nevăzătoare sau câinilor de pază folosiţi de serviciile de securitate.
3.4. Siguranţa şi protecţia împotriva incendiilor
Este strict interzisă utilizarea necorespunzatoare sau deteriorarea dispozitivelor de stingere a incendiilor, chiar şi în cazul în care asemenea dispozitive sunt localizate în Spaţiile Închiriate ocupate de către Chiriaşi.
Administratorul Centrului Comercial şi/sau Proprietarul nu vor fi ţinuţi răspunzători pentru niciun accident care va fi cauzat de orice eroare, imprudenţă sau neglijenţă a utilizatorilor Spaţiilor Centrului Comercial.
Uşile de siguranţă şi coridoarele pentru ieşiri de urgenţă vor rămâne neblocate în orice moment.
În caz de blocare a ieşirilor de urgenţă sau în cazul intervenirii în orice mod în funcţionarea echipamentului de stingere a incendiilor (detectoare de fum, capete de sprinklere etc.), vizitatorul/clientul care este vinovat de blocarea sau distrugerea acestora, va fi ţinut răspunzător şi va suporta toate consecinţele acestor fapte.
Prezentul Regulament va putea fi modificat în orice moment în vederea punerii în concordanţă cu solicitările serviciilor de Securitate.
În plus, vizitatorii declară că au fost informaţi pe deplin asupra reglementărilor locale în domeniul siguranţei şi care sunt aplicabile Spaţiilor din Centrului Comercial. Vizitatorii/Clienţii se obligă prin prezenta să respecte toate regulile stabilite de către brigada de pompieri.
Administratorul Centrului Comercial va afişa în cadrul Centrului Comercial reglementările privind siguranţa, precum şi hărţi privind ieşirile de urgenţă, care sunt solicitate de către autorităţile care se ocupă de siguranţa publică.
Serviciile cărora le vor fi incredinţate siguranţa şi securitatea, se vor asigura cu privire la respectarea reglementărilor şi instrucţiunilor aferente prezentului Regulament, şi vor asigura securitatea şi siguranţa Centrului Comercial.
3.5. Fotografii – Filmări – Anunţuri – Publicitate
Centrul Comercial reprezintă o proprietate privată deschisă publicului. În consecinţă, cercetarea de piaţă şi chestionarele (cu excepţia celor realizate în interesul Centrului Comercial şi autorizate de către Administratorul Centrului Comercial), fotografierea şi înregistrarea de sunete, precum şi distribuirea oricăror documente sunt interzise în cadrul Centrului Comercial, cu excepţia cazului în care asemenea activităţi sunt aprobate în mod expres de către Administratorul Centrului Comercial. Evenimentele sau adunările de natura politică sau religioasă sunt interzise, inclusiv în cadrul Spaţiilor Închiriate.
Orice persoană care nu respectă prevederile menţionate mai sus va fi exclusă din cadrul Centrului Comercial.
Sunt interzise afişele sau imaginile neautorizate, iar orice afiş lipit sau afişat în orice alt mod care nu este autorizat, orice imagine sau publicitate desfaşurată în cadrul Spaţiilor şi Părţilor Comune va fi oprită imediat şi orice afiş, imagine sau reclamă neautorizată va fi retrasă de către Administratorul Centrului Comercial pe cheltuiala celui/celor care nu a/au respectat prevederile de mai sus.
Orice fel de activităţi precum: vânzarea, colecţionarea, evenimente comerciale sau distribuţia de afişe, broşuri sau orice alte materiale promoţionale (chiar dacă sunt distribuite în mod gratuit) care sunt desfaşurate în cadrul Spaţiilor şi Părţilor Comune, este interzisă fără acordul prelabil scris al Administratorului Centrului Comercial.
Proprietarul va asigura prin intermediul Administratorului Centrului Comercial sau prin intermediul unei agenţii calificate de publicitate/marketing, toate activităţile de publicitate şi marketing în legătură cu deschiderea Centrului Comercial, precum şi cu desfăşurarea în continuare a activităţii acestuia. În plus faţă de activităţile de marketing, Proprietarul şi/sau Administratorul Centrului Comercial pot autoriza amplasarea panourilor publicitare în cadrul Spaţiilor şi Părţilor Comune.
Este interzisă vânzarea temporară de bunuri sau organizarea de evenimente comerciale sau promoţionale de către Vizitatori/Clienţi, cu excepţia cazului în care beneficiază de acordul scris al Administratorului Centrului Comercial/Proprietarului.
3.6. Comerţul ambulant şi cerşetoria
Comercianţii ambulanţi, vânzătorii ocazionali, cerşetorii şi vagabonzii nu vor fi permişi în cadrul Centrului Comercial şi vor fi excluşi în mod sistematic de către serviciile de securitate.
3.7. Managementul Deşeurilor
Vizitatorii/Clienţii vor depozita propriile deşeuri în cadrul spaţiilor desemnate în mod special în acest sens de catre Administratorului Centrului Comercial. Eliminarea deşeurilor va avea loc în spaţii care să corespundă reglementărilor legale aplicabile în materie.
Este interzisă în mod expres aruncarea/arderea deşeurilor în interiorul sau pe terenul aferent Centrului Comercial.
3.8. Inchidere temporară
În cazul în care este necesar (în caz de perturbare a activităţii, incăierări, aglomeraţie, etc.) se poate decide închiderea temporară a Centrului Comercial sau a unei părţi din acesta, cu condiţia ca Administratorul Centrului Comercial să asigure informarea Vizitatoilor/Clienţilor în legatură cu asemenea decizii.
De asemenea, Administratorul Centrului Comercial poate inchide temporar Spaţiile şi Părţile Comune, în intregime sau parţial, în vederea efectuării lucrărilor necesare pentru repararea, reînnoirea, înlocuirea, întreţinerea sau reorganizarea Centrului Comercial.
3.9. Fumatul
Datorită faptului că Centrul Comercial este deschis publicului, Spaţiile, Părţile Comune şi Parcările vor fi considerate zone în care fumatul este interzis. Serviciul de Securitate se va asigura că Persoanele Autorizate şi clienţii acestora respectă reglementarile speciale impuse în legatură cu asemenea zone în care fumatul este interzis. Fumatul este permis doar în zonele marcate în acest sens ca şi locuri de fumat.
ARTICOLUL 4 – LOCURILE DE PARCARE
Parcarea aferentaă Centrului Comercial este destinată utilizării de către clieţi.
Administratorul Centrului Comercial poate muta orice automobil care încalcă reglementările de parcare sau trafic sau Regulamentul pentru Parcare, pe cheltuiala conducătorului automobilului care nu s-a conformat reglementarilor menţionate. Reglementări similare vor fi aplicabile în legătură cu orice automobil care este parcat pentru o perioadă de timp mai mare decât este necesar în vederea livrării sau încărcării de bunuri, precum şi pentru orice fel de autovehicule neautorizate care sunt parcate pe timpul nopţii (după ora 12.00 p.m.).
Este interzisă parcarea pe o perioadă de timp îndelungată în cadrul zonelor de parcare, iar Administratorul Centrului Comercial poate reloca orice automobil neautorizat pe cheltuiala persoanei responsabile.
Parcarea rulotelor, campingul, picnicul, activităţile culturale şi sportive, cursele sau testarea autovehiculelor şi expozitiile sau concursurile sunt interzise în mod expres în incinta spaţiilor de parcare şi a Spaţiilor şi Părţilor Comune adiacente.
Viteza şi traficul sunt limitate şi controlate în mod strict în incinta Centrului Comercial.
ARTICOLUL 5 – CĂRUCIOARELE DE CUMPĂRĂTURI
5.1. Administrarea şi operarea cărucioarelor de cumpărături
Cărucioarele de cumpărături (denumite în continuare „Cărucioare”) vor fi puse la dispoziţia clienţilor în incinta Centrului Comercial. Cărucioarele de cumpărături din incinta Centrului Comercial vor fi folosite exclusiv pentru cumpărături.
5.2. Spaţiile de depozitare a Cărucioarelor
Cărucioarele vor fi depozitate în părţile din cadrul Spaţiilor şi Părţilor Comune care vor fi desemnate în mod special în acest scop de către Administratorul Centrului Comercial.
În cazul în care este necesar, spaţiile de depozitare a Cărucioarelor pot fi temporar sau definitiv relocate prin decizia Proprietarului/ Administratorului Centrului Comercial.
Administratorul Centrului Comercial poate efectua curăţenia acestor spaţii şi eliminarea deşeurilor, dacă este cazul, chiar şi în timpul Orarului de Funcţionare.
Sari la bara de unelte

Esti sigur ca vrei sa dezactivezi contul?

Dezactivează

Pentru a avea acces la această funcţionalitate, trebuie să te loghezi.

Conectează-te cu Facebook

sau

Autentificare

Înregistrare

Unde îl salvăm? Alege colecția

Creează o colecție nouă
Colecțiile tale

Înapoi

Please turn your device to portrait