Regulament de Ordine Interioară

 
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU VIZITATORII/CLIENŢII DIN CADRUL CENTRULUI COMERCIAL”MEGA MALL”
 REGULI GENERALE
(A) Spaţiile destinate activităţii comerciale din cadrul Centrului Comercial (denumite în continuare “Spaţiile Închiriate”  şi “Părţile Comune”) sunt operate de către comercianţi, în scopul vânzării de bunuri şi/sau în vederea prestării de servicii
(B) Regulile de organizare interioară prevăzute în prezentul vor constitui regulamentul general pe care toţi Chiriaşii şi/sau ocupanţii Spaţiilor Închiriate, Persoanele Autorizate, clienţii sau vizitatorii vor trebui sa îl respecte în legatură cu Centrul Comercial ca întreg (denumite în continuare „Regulamentul”).
(C) În sensul prezentului Regulament, Persoana (e), înseamnă exclusiv persoanele care vizitează Centrul Comercial în calitate de client sau vizitator;
(D) Prin intrarea în Centrul Comercial, Persoanele se obligă să ia la cunoştinţă şi să respecte toate instrucţiunile şi prevederile Regulamentului, fără limitări sau rezerve;(E) Centrul Comercial este monitorizat şi supravegheat video.(F) Regulamentul poate fi găsit afişat pe infotouch-urile din interiorul Centrului Comercial;
ARTICOLUL 1 – ORELE DE DESCHIDERE
Centrul Comercial va fi deschis pentru public, 12 luni pe an (incluzând orice sărbători legale), 7 zile pe saptămană, de la ora 10.00 a.m. până la ora 10 p.m. (denumit în continuare „Orarul de Funcţionare”). Orarul de Funcţionare va putea fi modificat în situaţia în care acest fapt este cerut de reglementările locale aplicabile, sau în cazul în care se va decide în mod rezonabil de către Proprietar în concordanţă cu orele de deschidere ale unor centre comerciale similare.
Spaţiile Închiriate utilizate pentru activităţi precum restaurant, servicii de catering pentru alimente sau gustări sau casino-urile care deţin un sistem de acces extern pentru clienţi către respectivele Spaţii Închiriate, vor avea dreptul sa menţină deschis după ora de închidere a Centrului Comercial.
În mod similar, în cazuri de forţă majoră sau de evenimente deosebite sau în vederea efectuării unor schimbări în cadrul obiceiurilor comerciale ale clienţilor, Administratorul Centrului Comercial poate modifica, la discreţia sa, Orarul de Funcţionare general al Centrului Comercial.
In afara Orarului de Funcţionare, Administratorul Centrului Comercial va fi împuternicit să închidă accesul în Centrul Comercial.
ARTICOLUL 2 – ACCESUL
Accesul vizitatorilor/clienţilor se va face prin intermediul drumurilor de acces ale Centrului Comercial.
Accesul în Centrul Comercial după orele de închidere va fi permis numai Persoanelor Autorizate, cu condiţia efectuării controlului corespunzator de către serviciile de securitate.Vizitatorilor/Clienţilor le este interzis să intre în Spatiile şi Părţile Comune sau în zonele tehnice, precum acoperişuri, bazine etc., fără aprobare de la Administratorul Centrului Comercial şi neînsoţit de un tehnician autorizat pentru Centrul Comercial.
ARTICOLUL 3 – UTILIZAREA SPAŢIILOR ŞI PĂRŢILOR COMUNE DESCHISE PUBLICULUI
3.1. Utilizarea Spaţiilor şi Părţilor Comune
Spaţiile şi Părţile Comune sunt destinate a fi utilizate în comun de către operatori şi clienţi ai Centrului Comercial.
Administratorul Centrului Comercial va fi responsabil pentru curăţenia, întreţinerea şi repararea Spaţiilor şi Părţilor Comune. Fiecare vizitator/client poate utiliza Spaţiile şi Părţile Comune în conformitate cu scopul acestora şi va respecta condiţiile şi limitările prevazute în prezentul Regulament.
Vizitatorii/clienţii nu vor întreprinde nimic de natură a produce pagube sau a împiedica utilizarea legitimă de către alte persoane a Spaţiilor şi Părţilor Comune.
Proprietarul nu va fi ţinut răspunzător pentru nicio limitare a accesului în Centrul Comercial, Spaţiile şi Părţile Comune, sub condiţia ca Proprietarul să îndeplinească toate obligaţiile prevăzute de prezentul Regulament.
3.2. Spaţiile şi Părtile Comune Deschise Publicului
Proprietarul/Administratorul Centrului Comercial poate permite ocuparea temporară a Spaţiilor şi Părţilor Comune pentru scopul desfaşurării activităţilor comerciale, de artizanat, publicitare şi evenimente sau expoziţii publicitare. Asemenea ocupări de natura temporară vor avea loc pe spaţiile desemnate în prealabil de către Administratorul Centrului Comercial.
Suprafeţele destinate pietonilor, drumurile de acces în Centrul Comercial vor fi considerate drept spaţii deschise publicului. Asemenea spaţii vor trebui să respecte legile şi regulamentele aplicabile spaţiilor deschise publicului, ce ar putea fi solicitate de către autorităţile administrative sau de către orice alte autorităţi guvernamentale sau locale. De asemenea, reglementarile aplicabile în domeniul sănătăţii şi siguranţei vor fi aplicabile, iar vizitatorii şi clienţii nu vor cauza neplaceri (zgomot, mirosuri, comportament excesiv sau violent etc.) ce ar putea tulbura sau cauza neplăceri altor persoane, sau vor interfera cu funcţionarea Centrului Comercial.
Ciclismul, patinajul pe roţi, roller boarding, skateboarding şi traficul vehiculelor motorizate sau electrice de toate tipurile sunt strict interzise în Spaţiile şi Părţile Comune.
Oricărei persoane a cărei prezenţă sau conduită este considerată a dauna siguranţei, reputaţiei sau intereselor Centrului Comercial, i se poate interzice accesul în Centrul Comercial.
Actorii ambulanţi, interpreţii, trupele de muzică şi canăreţii nu sunt autorizaţi să desfăşoare activităţi înăuntrul Centrului Comercial, cu excepţia promoţiilor sau a evenimentelor comerciale, cu condiţia obţinerii aprobării scrise prealabile a Administratorului Centrului Comercial sau în cazul evenimentelor organizate de către Administratorul Centrului Comercial drept activităţi de Marketing.
3.3. Câini şi alte animale
Din motive de sănătate şi siguranţă, câinilor şi altor animale nu le este permis accesul în Centrul Comercial şi/sau în Spaţiile Închiriate, cu excepţia cazului Spaţiilor Închiriate având ca activităţi vânzarea animalelor (animale de casă) şi prestarea de servicii pentru animale (animale de casă) (precum magazine de animale) şi cu excepţia câinilor folosiţi pentru ajutorarea persoanelor nevăzătoare sau câinilor de pază folosiţi de serviciile de securitate.
3.4. Siguranţa şi protecţia împotriva incendiilor
Este strict interzisă utilizarea necorespunzatoare sau deteriorarea dispozitivelor de stingere a incendiilor, chiar şi în cazul în care asemenea dispozitive sunt localizate în Spaţiile Închiriate ocupate de către Chiriaşi.
Administratorul Centrului Comercial şi/sau Proprietarul nu vor fi ţinuţi răspunzători pentru niciun accident care va fi cauzat de orice eroare, imprudenţă sau neglijenţă a utilizatorilor Spaţiilor Centrului Comercial.
Uşile de siguranţă şi coridoarele pentru ieşiri de urgenţă vor rămâne neblocate în orice moment.
În caz de blocare a ieşirilor de urgenţă sau în cazul intervenirii în orice mod în funcţionarea echipamentului de stingere a incendiilor (detectoare de fum, capete de sprinklere etc.), vizitatorul/clientul care este vinovat de blocarea sau distrugerea acestora, va fi ţinut răspunzător şi va suporta toate consecinţele acestor fapte.
Prezentul Regulament va putea fi modificat în orice moment în vederea punerii în concordanţă cu solicitările serviciilor de Securitate.
În plus, vizitatorii declară că au fost informaţi pe deplin asupra reglementărilor locale în domeniul siguranţei şi care sunt aplicabile Spaţiilor din Centrului Comercial. Vizitatorii/Clienţii se obligă prin prezenta să respecte toate regulile stabilite de către brigada de pompieri.
Administratorul Centrului Comercial va afişa în cadrul Centrului Comercial reglementările privind siguranţa, precum şi hărţi privind ieşirile de urgenţă, care sunt solicitate de către autorităţile care se ocupă de siguranţa publică.
Serviciile cărora le vor fi incredinţate siguranţa şi securitatea, se vor asigura cu privire la respectarea reglementărilor şi instrucţiunilor aferente prezentului Regulament, şi vor asigura securitatea şi siguranţa Centrului Comercial.
3.5. Fotografii – Filmări – Anunţuri – Publicitate
Centrul Comercial reprezintă o proprietate privată deschisă publicului. În consecinţă, cercetarea de piaţă şi chestionarele (cu excepţia celor realizate în interesul Centrului Comercial şi autorizate de către Administratorul Centrului Comercial), fotografierea şi înregistrarea de sunete, precum şi distribuirea oricăror documente sunt interzise în cadrul Centrului Comercial, cu excepţia cazului în care asemenea activităţi sunt aprobate în mod expres de către Administratorul Centrului Comercial. Evenimentele sau adunările de natura politică sau religioasă sunt interzise, inclusiv în cadrul Spaţiilor Închiriate.
Orice persoană care nu respectă prevederile menţionate mai sus va fi exclusă din cadrul Centrului Comercial.
Sunt interzise afişele sau imaginile neautorizate, iar orice afiş lipit sau afişat în orice alt mod care nu este autorizat, orice imagine sau publicitate desfaşurată în cadrul Spaţiilor şi Părţilor Comune va fi oprită imediat şi orice afiş, imagine sau reclamă neautorizată va fi retrasă de către Administratorul Centrului Comercial pe cheltuiala celui/celor care nu a/au respectat prevederile de mai sus.
Orice fel de activităţi precum: vânzarea, colecţionarea, evenimente comerciale sau distribuţia de afişe, broşuri sau orice alte materiale promoţionale (chiar dacă sunt distribuite în mod gratuit) care sunt desfaşurate în cadrul Spaţiilor şi Părţilor Comune, este interzisă fără acordul prelabil scris al Administratorului Centrului Comercial.
Proprietarul va asigura prin intermediul Administratorului Centrului Comercial sau prin intermediul unei agenţii calificate de publicitate/marketing, toate activităţile de publicitate şi marketing în legătură cu deschiderea Centrului Comercial, precum şi cu desfăşurarea în continuare a activităţii acestuia. În plus faţă de activităţile de marketing, Proprietarul şi/sau Administratorul Centrului Comercial pot autoriza amplasarea panourilor publicitare în cadrul Spaţiilor şi Părţilor Comune.
Este interzisă vânzarea temporară de bunuri sau organizarea de evenimente comerciale sau promoţionale de către Vizitatori/Clienţi, cu excepţia cazului în care beneficiază de acordul scris al Administratorului Centrului Comercial/Proprietarului.
3.6. Comerţul ambulant şi cerşetoria
Comercianţii ambulanţi, vânzătorii ocazionali, cerşetorii şi vagabonzii nu vor fi permişi în cadrul Centrului Comercial şi vor fi excluşi în mod sistematic de către serviciile de securitate.
3.7. Managementul Deşeurilor
Vizitatorii/Clienţii vor depozita propriile deşeuri în cadrul spaţiilor desemnate în mod special în acest sens de catre Administratorului Centrului Comercial. Eliminarea deşeurilor va avea loc în spaţii care să corespundă reglementărilor legale aplicabile în materie.
Este interzisă în mod expres aruncarea/arderea deşeurilor în interiorul sau pe terenul aferent Centrului Comercial.
3.8. Inchidere temporară
În cazul în care este necesar (în caz de perturbare a activităţii, incăierări, aglomeraţie, etc.) se poate decide închiderea temporară a Centrului Comercial sau a unei părţi din acesta, cu condiţia ca Administratorul Centrului Comercial să asigure informarea Vizitatoilor/Clienţilor în legatură cu asemenea decizii.
De asemenea, Administratorul Centrului Comercial poate inchide temporar Spaţiile şi Părţile Comune, în intregime sau parţial, în vederea efectuării lucrărilor necesare pentru repararea, reînnoirea, înlocuirea, întreţinerea sau reorganizarea Centrului Comercial.
3.9. Fumatul
Datorită faptului că Centrul Comercial este deschis publicului, Spaţiile, Părţile Comune şi Parcările vor fi considerate zone în care fumatul este interzis. Serviciul de Securitate se va asigura că Persoanele Autorizate şi clienţii acestora respectă reglementarile speciale impuse în legatură cu asemenea zone în care fumatul este interzis. Fumatul este permis doar în zonele marcate în acest sens ca şi locuri de fumat.
ARTICOLUL 4 – LOCURILE DE PARCARE
Parcarea aferentaă Centrului Comercial este destinată utilizării de către clieţi.
Administratorul Centrului Comercial poate muta orice automobil care încalcă reglementările de parcare sau trafic sau Regulamentul pentru Parcare, pe cheltuiala conducătorului automobilului care nu s-a conformat reglementarilor menţionate. Reglementări similare vor fi aplicabile în legătură cu orice automobil care este parcat pentru o perioadă de timp mai mare decât este necesar în vederea livrării sau încărcării de bunuri, precum şi pentru orice fel de autovehicule neautorizate care sunt parcate pe timpul nopţii (după ora 12.00 p.m.).
Este interzisă parcarea pe o perioadă de timp îndelungată în cadrul zonelor de parcare, iar Administratorul Centrului Comercial poate reloca orice automobil neautorizat pe cheltuiala persoanei responsabile.
Parcarea rulotelor, campingul, picnicul, activităţile culturale şi sportive, cursele sau testarea autovehiculelor şi expozitiile sau concursurile sunt interzise în mod expres în incinta spaţiilor de parcare şi a Spaţiilor şi Părţilor Comune adiacente.
Viteza şi traficul sunt limitate şi controlate în mod strict în incinta Centrului Comercial.
ARTICOLUL 5 – CĂRUCIOARELE DE CUMPĂRĂTURI
5.1. Administrarea şi operarea cărucioarelor de cumpărături
Cărucioarele de cumpărături (denumite în continuare „Cărucioare”) vor fi puse la dispoziţia clienţilor în incinta Centrului Comercial. Cărucioarele de cumpărături din incinta Centrului Comercial vor fi folosite exclusiv pentru cumpărături.
5.2. Spaţiile de depozitare a Cărucioarelor
Cărucioarele vor fi depozitate în părţile din cadrul Spaţiilor şi Părţilor Comune care vor fi desemnate în mod special în acest scop de către Administratorul Centrului Comercial.
În cazul în care este necesar, spaţiile de depozitare a Cărucioarelor pot fi temporar sau definitiv relocate prin decizia Proprietarului/ Administratorului Centrului Comercial.
Administratorul Centrului Comercial poate efectua curăţenia acestor spaţii şi eliminarea deşeurilor, dacă este cazul, chiar şi în timpul Orarului de Funcţionare.

Regulament Parcare

 

PREAMBUL

Prezentul Regulament stabilește regulile generale care trebuie respectate de către toți vizitatorii “Mega Mall Bucuresti ” și în special de către conducătorii auto care folosesc parcarea Centrului Comercial, nivelele de parcare (-2, 0, 0B, 1, 1B, 2 şi 2B), în scopul utilizării cât mai eficiente a locurilor de parcare existente și a fluidizării traficului.

Parcarea Centrului Comercial reprezintă o proprietate privată iar accesul conducătorilor auto în interiorul ei se face doar în condițiile respectării prezentului Regulament și a legislației rutiere. Conform legislației rutiere aplicabile, parcarea Centrului Comercial se clasifică și se încadrează în categoria drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice; administratorul drumului/ parcării este Proprietarul Centrului Comercial.

Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces în parcarea Centrului Comercial, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă să respecte condițiile prezentului Regulament.

Prin plata abonamentului de parcare şi utilizarea cardului de acces în parcarea Centrului Comercial, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă să respecte condițiile prezentului Regulament.

CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spațiile special amenajate în nivelele de parcare din Centrul Comercial, delimitate prin marcaje perpendiculare sau oblice faţă de marginea părţii carosabile.

Art. 2 Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.

Art. 3 Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcării în care se vor aplica reguli specifice asa cum va stabili Proprietarul Centrului Comercial.

Art. 4 Accesul în parcarea Centrului Comercial se realizează prin solicitarea și obținerea tichetului de acces de la barierele special amenajate la fiecare punct de intrare. Părăsirea parcării se realizează exclusiv în urma validării și achitării tarifului de parcare, utilizând tichetul de acces.

CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE A PARCĂRII CU PLATĂ

Art. 5 Programul de funcționare a parcării cu plată al Centrului Comercial este următorul:

Luni – Duminică în intervalul orar 0:00-23:59

Art. 6 În funcție de gradul de ocupare al locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, Administrația Centrului Comercial poate restricționa temporar accesul în incinta parcării.

CAPITOLUL 3 – SISTEMUL DE PLATĂ – TARIFELE ȘI REGULILE APLICABILE

Art. 7 Parcarea cu plată în spațiile special amenajate, prevăzute în prezentul Regulament se bazează pe principiul tarifului orar.

Art. 8 Tariful orar aplicabil pentru parcare, include TVA şi este următorul:

Începănd de Luni orele 06.00 până Vineri orele 24.00:

NETARIFABIL – primele 2 (două) ore;

                – 2 lei/oră – a 3-a, a 4-a si a 5-a  oră de staționare;

                – 10 lei/oră – după 5 ore de staționare (cele 2 ore netarifabile + 3 ore tarifate cu 2lei/oră);

Începând de Sămbată orele 00.00 până Luni orele 06.00:

NETARIFABIL – primele 2 (două) ore;

               – 2 lei /oră – după 2 ore de staționare.

Tariful afișat este pe oră întreagă și nu este fracționabil.

Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru o oră întreagă.

Primele 120 (o sută douăzeci) de minute sunt netarifabile.

Ruperea barierei de catre clientii centrului comercial si parcarii se taxeaza cu 250 de lei si s epoate achita la casieria centrului comercial intre orele 10.00-23.00 si

Abonament lunar : în limita locurilor disponibile .

Suma de plata pentru pierderea tichetului de parcare : 100 lei

După achitarea tarifului, dreptul de parcare se anulează. Ieșirea din parcare se va realiza în maximum 15 (cincisprezece) minute de la achitarea tarifului. În caz contrar se va datora tariful pentru încă o oră de parcare.

Art. 9 Tariful pentru parcare se achită pe baza tichetului de acces, astfel:

 1. În sistem autotaxare, utilizând automatele de plată parcare amplasate la intrările/ieșirile din nivel -2 , 0,1, si 2 din Centrul Comercial cu folosirea monedelor sau bancnotelor, după cum urmează:
  1. monedele sau bancnotele se utilizează direct la automat, unde se introduc atâtea cât sunt necesare până la concurența sumei ce reprezintă tariful aplicabil. Nu sunt acceptate bancnote cu valoare nominala mai mare de 50 (cincizeci) ron .

 

 1. În sistem manual, la punctul de plată special amenajat in incinta centrului comercial “Mega Mall”, respectiv la casieria situată la nivelul 2B lângă dispeceratul Centrului Comercial.

 

Art. 10 În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării tichetului de acces parcare, se poate solicita eliberarea unui duplicat la punctul de plată mai sus menționate, contra sumei de 100 (o suta) lei (TVA inclus), zilnic, în intervalul 10:00 – 23:00.  Dupa ora 23.00 solicitarea si obtinerea  tichetului pierdut se vor realiza prin   plata tarifului de 100 lei la aparatul de plata manula localizat in sas-ul de la etajul 2 (zona Trickshot).  Achitarea contravalorii duplicatului nu exclude plata tarifului de parcare.

Art. 11 În cazul pierderii tichetului de parcare, conducătorul auto trebuie să precizeze numărul exact al locului şi nivelului aferent de parcare pentru care a pierdut tichetul de parcare, în scopul identificării în sistemul automat.

Art. 12 Menţiuni referitoare la abonaţii parcarii Centrului Comercial:

 

 • Pierderea sau distrugerea cardului de abonat se taxeaza cu 250 (dousutecincizecilei) RON
 • În cazul pierderii cardului de abonat se va anunta Centrul Administrativ sau Casieria pentru blocare card;
 • Prin plata unui abonament, clientul beneficiază de un loc de parcare nenominal la orice nivel al Parcarii Centrului Comercial pe toată durata de valabilitatii abonamentului;
 • Pentru prelungirea valabilităţii abonamentului, clientul va informa Centrul Administrativ cu o săptămână înainte de expirare. Valabilitatea cardului se prelungeste după achitarea contravalorii abonamentului;
 • În situaţia în care nu sunt locuri disponibile la parcarea multilevel se pot folosi si lucurile disponibile Parcarii Centrului Comercial si se vor folosi locurile de la parcare de la nivelul -2;
 • Daca un abonat îşi uită/rătăceşte cardul va intra în parcare folosind un tichet şi va anunţa de urgenţă persoana de contact stipulată în contract sau se va adresa în scris pe adresa de e-mail info@megamallbucuresti.ro ; dispeceratmegamall@swatinternational.ro
 • Locurile de parcare se vor folosi în intervalul 00:00-23:59. Pentru situaţii neprevăzute care presupun depăşirea acestui interval se va anunta de urgenţă persoana de contact stipulată in contract sau se va adresa in scris pe adresa de e-mail info@megamallbucuresti.ro; dispeceratmegamall@swatinternational.ro
 • Cardul de parcare este nominal şi nu se poate înstrăina.

 

Art. 13 Autovehiculele parcate cu încălcarea prezentului Regulament vor fi blocate şi/sau ridicate, transportate și depozitate/ amplasate în locuri speciale în scopul fluidizarii traficului și conștientizării conducătorilor acestora cu privire la necesitatea respectării prezentului Regulament, pe cheltuiala deținătorului sau conducătorului autovehiculului respectiv.

Art. 14 Pentru deblocarea autovehiculelor (atat a celor ridicate cât și a celor care nu au fost ridicate), conducătorilor acestora li se va percepe un tarif de 100 (o sută) lei (TVA inclus), ce reprezintă contravaloarea serviciului de deblocare. Suma va fi achitată în intervalul 10:00-23:00 la punctul de plată mai sus menționat, iar în intervalul 23:00 – 10:00 direct către reprezentantul Centrului Comercial apelând numărul de telefon 0731647593-dispecerat Swat 0757055727 info Mega Mall (10:00 – 22:00)  anterior deblocării autovehiculului. Achitarea contravalorii deblocării nu exclude plata tarifului de parcare; de asemenea, în situația în care autovehiculele blocate au fost ridicate, contravaloarea deblocării, nu include și nu exclude taxa reprezentând serviciile de ridicare, transport și depozitare.

Art. 15 Taxa de parcare aferentă autovehiculelor ce încalcă Art. 26 este de 100 (o sută) Ron pentru fiecare interval de 24 ore de parcare, calculată de la data aplicarii în parbriz a unei Notificări, ce va descrie fapta comisă, data şi ora aplicării. Taxa nu este divizibilă în subunităţi. Suma totală de plată pentru încălcarea Art. 26 nu poate depăşi suma de 500 (cinci sute) Ron .

 

CAPITOLUL 4 – REGULILE DE TRAFIC ȘI PARCARE

Art. 16 Administrația Centrului Comercial  își rezervă dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule în incinta parcării.

Art. 17 Înălțimea maximă admisă în parcare este de 2,1 m. Autovehiculele care depășesc această înălțime, nu vor fi admise în parcare. Rampa de urcare rapida are limita de inaltime de 1,95 m.Viteza maximă de deplasare în interiorul parcării este de 10 (zece)km/h, iar conducătorii auto sunt obligați să respecte cu strictețe semnificațiile marcajelor și ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tracțiune animală precum și a autovehiculelor dotate cu instalații GPL sau celor cu remorci.

Art. 18 Parcarea autovehiculelor este permisă numai în spațiile special amenajate în acest scop, marcate deasupra cu lumină verde. Locurile de parcare marcate deasupra cu lumină roșie sunt ocupate, iar cele cu lumină verde imprejmuite sunt rezervate, parcarea pe acestea din urmă putându-se realiza în condiții speciale in cazul abonamentelor sau conditii speciale trasate de administratie.

Art. 19 Este interzis accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare.

Art. 20 Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimaţie eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ . Persoanele cu handicap care dețin cardul-legitimație au dreptul de a parca gratuit pe locurile special amenajate marcate prin lumina albastră. În acest sens, se va prezenta cardul-legitimaţie reprezentantului Centrului Comercial în vederea anulării tichetului de acces, implicit a tarifului pentru parcare. Folosirea cardurilor-legitimații false în scopul obtinerii avantajelor mai sus mentionate se va reclama organelor de poliție, iar conducătorul auto va fi obligat să achite integral tariful de parcare.

Art. 21 Intrarea în parcare după emiterea tichetului de acces reprezintă acordul tacit al conducătorului auto privind aplicarea dispozițiilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor Art. 13 şi 14, cu privire la blocarea şi/ sau ridicarea, transportul și amplasarea/ depozitarea în locuri speciale a autovehiculelor parcate neregulamentar sau cu încălcarea prezentului Regulament, precum şi cu privire la aplicarea tarifelor aferente blocării și/sau ridicarii, transportării și depozitării acestora.

Art. 22 Administrația Centrului Comercial va duce la îndeplinire prezentul Regulament și va aplica sancțiuni corespunzătoare. În cazul în care se încalcă prevederile legale în vigoare, Administrația Centrului Comercial va informa organele abilitate ale statului în vederea constatării faptei și aplicării de sancțiuni corespunzătoare.

Art. 23 În parcarea a Centrului Comercial este interzisă orice fel de manifestare zgomotoasă prin orice cale, cu excepția cazurilor în care există aprobarea prealabilă în scris a Administrației Centrului Comercial.

Art. 24 Conducătorii auto, clienții și vizitatorii se obligă și acceptă următoarele:

 1. Să nu utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerşetoriei;
 2. Să nu utilizeze parcarea în vederea reparației autovehiculelor, activităţilor de mentenanţă auto sau altor activități de acest gen;
 3. Să nu organizeze în parcare nici o reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau activități comerciale;
 4. Să nu campeze în parcare și să nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activități în aria acesteia;
 5. Să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
 6. Să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât parcării cât și utilizatorilor acestora;
 7. Să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe periculoase;
 8. Să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate;
 9. Sa nu desfăşoare sesiuni foto profesionale fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
 10. Sa nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;
 11. Sa nu staţioneze voluntar autovehiculele cu motorul aflat în funcţiune;
 12. Sa nu polueze cu substanţe inflamabile, periculoase ori de natură organică;
 13. Sa nu initieze, sau sa participe la întreceri in cadrul parcarii, fără acordul Administrației Centrului Comercial;
 14. Sa nu-şi lase la vedere bunurile, Administraţia şi/sau Proprietarul Centrului Comercial neasumându-s răspunderea pentru dispariţia acestora;
 15. Să păstreze curăţenia în cadrul parcării şi să arunce resturile în locurile special amenajate;
 16. Să nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalţi participanţi la trafic;
 17. Sa nu-şi testeze maşina în cadrul parcării;
 18. Să nu deterioreze parcarea, sau orice elemente ale acesteia;
 19. Să parcheze în locurile special amenajate, fără a afecta dreptul la parcare al celorlalţi utilizatori ai parcării;
 20. Să nu parcheze autovehiculele pe un interval mai mare de 48 de ore consecutive;
 21. Să îşi deszăpezească autovehiculele în timpul sezonului rece, înainte de a accesa parcarea.

 

Art. 25 Administrația Centrului Comercial va asigura utilizatorilor parcării condiții civilizate de parcare, respectiv curățarea și iluminarea corespunzătoare a locurilor de parcare. Camerele video instalate în parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; inregistrările video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispoziţia autoritatilor.

Art. 26 Este interzisă parcarea pe o perioadă mai mare de 2 (două) zile calendaristice consecutive cu exceptia abonamentelor pe locurile de parcare, iar Administrația Centrului Comercial poate bloca și/sau ridica, înlătura din incinta parcării, pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul ce depășește acest termen.

 

CAPITOLUL 5 – OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORULUI AUTO

Art. 27 Conducătorul auto este obligat să respecte în totalitate Regulamentul de funcționare a parcării Centrului Comercial, iar în cazul în care va încălca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducătorului în cauza i se va aplica sancțiunea corespunzătoare, inclusiv blocarea și/sau ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului parcat necorespunzător sau cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament sau ale legislației aplicabile.

Art. 28 Conducătorii autovehiculelor nu vor intra în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei de acces, având în vedere faptul că ieșirea din parcare este permisă numai după achitarea și validarea tichetului de parcare.

Art. 29 Eventualele avarii produse atât autovehiculelor proprii cât și altor autovehicule sau instalații de către conducătorii auto, pe timpul deplasării sau staționării în incinta parcării Centrului Comercial vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii Administraţiei şi/sau Proprietarului Centrului Comercial.

Art. 30 La parcarea autovehiculelor, conducătorul auto este obligat să își asigure bunurile lăsate în interiorul autovehiculului prin închiderea ușilor, capotelor motor și portbagajului, a geamurilor, trapei, bușonului rezervor etc., Administraţia şi/sau Proprietarul Centrului Comercial  nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora.

Art. 31 Ocupanților autovehiculelor li se recomandă să nu își lase bunuri de valoare în autovehicule, indiferent de zona în care se află, Administraţia şi/sau Proprietarul Centrului Comercial  nefiind responsabil de dispariția acestora.

Art. 32 Conducătorii autovehiculelor și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor sunt obligați să respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea şi Stingerea Incendiilor), precum şi indicațiile reprezentanților Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct raspunzători pentru eventualele prejudicii cauzate.

Art. 33 Conducătorul autovehiculului și ceilalti ocupanți ai autovehiculelor vor menține curățenia la locul de parcare și nu vor depozita niciun fel de materiale în incinta parcării, deșeurile fiind aruncate în coșurile de gunoi instalate.

CAPITOLUL 6 – SANCŢIUNI

Art. 34 Constituie abatere de la prezentul Regulament și se sancționează cu blocarea roților/parbrizului autovehiculului:

 1. oprirea sau staționarea vehiculului pe alte locuri decat cele special amenajate și marcate deasupra cu lumina verde sau ocupand mai multe locuri de parcare, in dreptul căilor de acces/evacuare sau pe locurile de parcare destinate persoanelor cu mobilitate redusă fără a avea acest drept;
 2. expunerea spre vânzare a autovehiculului în parcare, fără o aprobare prealabilă din partea Administraţiei Centrului Comercial.

Art. 35 Conducerea repetată a autovehiculului cu viteza în parcare se va sancţiona cu restrictionarea accesului în parcare a autovehiculului respectiv.

Art. 36 Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de catre agenţii de pază sau alţi angajaţi ai Centrului Comercial.

CAPITOLUL 7 – BLOCAREA ŞI/SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI

Art. 37 Vor fi supuse blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării, cu precădere și la latitudinea Administrației Centrului Comercial, autovehiculele care blochează ori îngreunează circulația, autovehiculele parcate în alte locuri de parcare decât cele special amenajate și marcate deasupra cu lumina verde, autovehiculele parcate pe o perioadă mai mare decât cea prevăzută la Art. 26, precum și cele care ocupa locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap fără a deține cardul-legitimație menționat la Art. 20.

Conducatorul vehiculului accepta în mod expres blocarea roților/parbrizului, precum și ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului în locuri special destinate la interiorul şi/sau exteriorul Centrului Comercial, de către companii externalizate sau de către Administrația Centrului Comercial, în caz de parcare inadecvată sau abandonul vehiculului pentru o perioada de timp ce depăşeste 2 (două) zile calendaristice consecutive cu exceptia abonamentelor, caz în care conducatorul vehiculului va plăti integral toate costurile de ridicare, transport şi depozitare, la nivelul costurilor furnizorului extern de servicii, plus taxa de deblocare menţionată la Art. 14 de mai sus și tariful de parcare aferent. Administraţia Centrului Comercial și/sau Proprietarul Centrului Comercial, nu îşi asumă raspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocarii și/sau ridicării, transportului și/sau depozitării autovehiculului. Administratia Centrului Comercial nu isi asuma raspunderea pentru bunurile lasate in masini, la loc vizibil sau in interior .

Art. 38 Se va bloca una din roțile din față ale autovehiculului sau parbrizul autoturismului cu dispozitive special fabricate în acest sens. Dispozitivul va avea culoarea galbenă și va asigura imposibilitatea îndepărtării acestuia, nepermițând demontarea roții blocate sau menţinerea unui câmp vizual prin care conducătorul auto poate circula în mod normal şi în regim de siguranţă. Autovehiculele ridicate vor fi amplasate în locuri special amenajate, având blocată roata din față sau parbrizul. După ridicarea autovehiculului, prin sistemul de sonorizare intern al Centrului Comercial se va anunța ridicarea menționându-se numărul autovehiculului ridicat.

Art. 39 Anterior blocării roților, a parbrizului sau ridicării autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate în vederea dovedirii încălcării prezentului Regulament de către conducătorii auto. De asemenea, după blocarea roții sau a parbrizului vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având roata blocată/parbrizul blocat. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicată o înștiințare care va cuprinde informații cu privire la abaterea săvârșită precum și la pașii pe care conducătorul auto trebuie să-i urmeze pentru deblocarea autovehiculului, respectiv completarea unui formular la biroul InfoPoint din parterul Centrului Comercial, plata tarifului de deblocare și semnarea procesului verbal de deblocare a roții sau a parbrizului.

Art. 40 Deblocarea roților sau a parbrizului se face după ce în prealabil i-au fost reamintite conducătorului auto prevederile Regulamentului.

CAPITOLUL 8 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

Art. 41 Personalul de pază al Centrului Comercial nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor parcate în incinta parcării .

Art. 42 Proprietarul Centrului Comercial nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării lor, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de clienții Centrului Comercial sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcare. Administrația Centrului Comercial și a parcării nu are nicio responsabilitate după recuperarea tichetului de la conducătorul auto și ieșirea autovehiculului din parcare.

 

CAPITOLUL 9 – DISPOZIȚII FINALE

Art. 43 Proprietarul Centrului Comercial își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament  si tarifele de parcare, fără o notificare în prealabil, insa cu aducerea la cunostinta clientiilor a noilor tarife.

Art. 44 Autovehiculelor abandonate în parcarea Centrului Comercial li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare. Se consideră abandonat orice autovehicul parcat pe o durata care depășește 2 (doua) zile calendaristice consecutive cu exceptia abonamentelor.

Art. 45 Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării sau livrării, precum și celor care efectuează servicii de taximetrie.

Art. 46 Prezentul Regulament și extrase din acesta vor fi afișate cât mai vizibil atât la intrările cât și în interiorul parcării.

Administrația Centrului Comercial Mega Mall.